فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیش بینی درآمد از محل فروش داده های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی

پیش بینی درآمد از محل فروش داده های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی

پیش بینی درآمد از محل فروش داده های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه بخش هایی از درآمدها به موضوع درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیت های فضایی، اعطای مجوزهای فضایی، فروش داده و تصاویر ماهواره ای اختصاص یافته است.

همچنین بودجه سازمان فضایی و فعالیت های حوزه فضایی تعیین شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین یک ردیف بودجه ذیل دستگاه سیاستگذار معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان به ستاد فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته اختصاص یافته است.

در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی در جدول شماره ۵ برآورد شده است که کشور از فروش و عرضه فعالیت های فضایی، اعطای مجوزهای فضایی، فروش داده و تصاویر ماهواره ای میزان ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۳۷ میلیارد تومان) کسب درآمد کند.

اما در بخش بودجه دولتی برای حوزه فضایی چند ردیف بودجه در سه جدول جداگانه درنظر گرفته شده است.

بخش اول در جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در بخش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، ردیف بودجه ای معادل ۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال (۲۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) به ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته اختصاص یافته است.

شماره طبقه‌بندی عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای (مبالغ به میلیون ریال) جمع کل (مبالغ به میلیون ریال)
جمع هزینه ای جمع تملک دارایی های سرمایه ای
۱۰۱۰۹۳ ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخش دوم بودجه حوزه فضایی مربوط به بودجه ذیل دستگاه اصلی یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عناوین پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران است.

شماره طبقه‌بندی عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای (مبالغ به میلیون ریال) جمع کل (مبالغ به میلیون ریال)
جمع هزینه‌ای جمع تملک دارایی های سرمایه‌ای
۱۱۳۵۸۶ پژوهشگاه فضایی ایران ۲,۱۸۳,۶۱۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۲,۲۹۳,۶۱۱
۱۴۹۲۰۰ سازمان فضایی ایران ۶۴۰,۵۹۶ ۱۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۲۳۶,۵۹۶

به این ترتیب بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به پژوهشگاه فضایی ایران حدود ۲ هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال (۲۲۹ میلیارد تومان) و به سازمان فضایی ایران میزان ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال (یک هزار و ۲۲۳ میلیون تومان) بودجه اختصاص یافته است.

بخش سوم بودجه اختصاص یافته به فعالیت های فضایی مربوط به جدول ۷-۱ با عنوان جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته ماده واحده ۱۴۰۲ است.

شماره طبقه‌بندی عنوان دستگاه موضوع هزینه‌ای (مصوب ۱۴۰۲) تملک دارایی های سرمایه‌ای (مصوب ۱۴۰۲) جمع کل (مبالغ به میلیون ریال)
۷۳۰۰۰۰-۸۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین، توسعه و تجهیز زیر ساختها و خدمات فضایی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۳۰,۰۹۴,۰۰۰ ۳۲,۱۶۴,۰۰۰
۷۵۰۰۰۰-۱۹ سازمان فضایی ایران توسعه فناوری و کاربردهای فضایی ۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۳۰۰۰۰-۸۳ سازمان فضایی ایران هزینه فعالیت های فضایی ۳۷۰,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال به تامین، توسعه و تجهیز زیر ساختها و خدمات فضایی، ۱۰ هزار میلیارد ریال به توسعه فناوری و کاربردهای فضایی و در نهایت یک هزار میلیارد ریال به فعالیت های فضایی بودجه اختصاص یافته است.

در مجموع تمام بودجه هایی که برای حوزه فضا در نظر گرفته شده است حدود ۶۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال یا ۶ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است که به منظور توسعه فناوری های فضایی به کار گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *